IngredIentS

Ingredient

Persian Silk Tree Extracts

สารสกัดจากต้นไหมเปอร์เซียเป็นที่รู้จักสำหรับคุณสมบัติต่อต้านไกลเคชั่นที่ช่วยซ่อมแซมโครงสร้างโปรตีนของผิวหนังเพื่อชะลอกระบวนการชราของผิว

  • Anti-glycation ซึ่งช่วยให้เซลล์กลับคืนสู่รูปร่างตามธรรมชาติ
  • ส่งเสริมกระบวนการล้างพิษผิว
  • ฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าและเพิ่มพลังงานเซลล์

Persian silk tree extract is known for its active anti-glycation property that will help repair skin protein structures to slow down skin’s aging process.

  • Anti-glycation which allow cell to return to its natural shape
  • Promote skin detoxification process
  • Revitalize tired skin and boost cell energy

YOU MAY ALSO LIKE

No data was found